Orientación Laboral

Ferramentas para a busca de emprego

Currículo Vitae

O currículo vitae é un documento que presenta os coñecementos e experiencias do aspirante a un posto de traballo, dando a coñecer un perfil profesional e persoal, debe captar a atención e o interese do empleador para posibilitar unha entrevista posterior.

  • A primeira impresión é determinante na criba dos seleccionadores.
  • Un currículo ben redactado e presentado abre portas a moitas entrevistas de traballo, e debe ser conciso breve e claro.
  • Debe adaptarse o currículo a oferta de traballo, evitando información pouco relevante para o posto de traballo.

Tipos:

Nel debúllanse as experiencias laborais da máis recente á máis antiga. En cada experiencia detállanse posto, funcións, tarefas, ferramentas de traballo, duración e empleador. Utilízase moito en traxectorias profesionais lineais para salientar unha progresión determinada.

Descargar

Igual que o anterior, pero neste, a traxectoria profesional comeza coa formación e experiencia máis recente, terminando coa máis antiga.

Descargar

Distribúe a información por temas para localizar máis facilmente a experiencia e formación asociada a un ámbito determinado. Destaca as habilidades e logros, os postos e responsabilidades, sendo moi flexible e aberto a incluír intereses ou habilidades transversais. Utilízase para difuminar períodos de desocupación, reorientación de carreira ou perfís moi polivalentes.

Descargar

É unha páxina web personalizada onde se describen por apartados os datos, experiencias e formación do candidato a un posto. Segundo o portal onde se aloxe, ten en conta determinados aspectos para afinar a procura e entra en diferentes niveis de detalle. Ten maior difusión e menor custo.

 Carta de Presentación

A carta de presentación serve para chamar a atención da persoa encargada do proceso de selección sobre a propia candidatura e causarlle unha primeira impresión positiva. Acompaña ao currículo complementándoo, e nela explícase o noso interese polo posto, as cualidades para desempeñalo e o que nos diferenza do resto de candidatos.

Tipos

No proceso de procura de emprego podemos necesitar redactar unha carta de presentación atendendo a distintos momentos ou motivos. As cartas máis frecuentemente utilizadas son as de resposta a unha oferta concreta ou para propor a nosa candidatura de forma espontánea. Con todo, existen máis tipos:

Debe estar adaptada aos requirimentos do posto e a empresa en concreto.

Descargar

Descoñecemos se existe unha oferta real, pero sabemos a que se adica a empresa e que perfís contrata. Podemos facer unha carta rechamante mostrando interese pola empresa e aclarando os perfís que podemos cubrir nun futuro.

Descargar

Cando xa enviamos a carta de presentación e CV, é recomendable escribir para mostrar que seguimos interesados no proceso. Dependendo da urxencia do proceso convén facer un seguimento a curto ou medio prazo. No caso de autocandidatura tamén é recomendable enviar esta carta, acompañada dos CV actualizado cada certo tempo.
Unha vez realizada a entrevista, podemos enviar unha carta agradecendo o tempo que nos dedicaron e a nosa disposición a seguir en contacto coa empresa en futuros procesos.

 Medio e canales de busca de emprego

  • Prensa escrita ou dixital
  • Radio ou televisión
  • Organismos (SEPE, ETT, Cámara de comercio, etc)
  • Empresas
  • Novas tecnoloxías : web e portais de emprego