Axencia de Colocación

A Fundación Amigos de Galicia, é unha entidade Prestadora de Servizos Sociais, con número E-2.199, que conta co Servizo de Orientación Laboral, a través da Axencia de Colocación aprobada pola Xunta de Galicia, co número de Expediente 2012/017 e número de Identificación 1200000013, en colaboración cos Servizos Sociais e Orientación Laboral dos concellos e da Xunta de Galicia.

O obxectivo da Axencia de Colocación, polo tanto do Servizo de Orientación Laboral da Fundación Amigos de Galicia, é mellorar a empleabilidad e busca de emprego das persoas desempregadas en xeral, facendo fincapé naquelas que se encontrar nunha situación de dificultade para a integración social e laboral, como poden ser, parados de longa duración, persoas con escasa ou nula formación, persoas en risco de exclusión social, mozos, maiores de 45 anos, etc.

Para unha óptima busca de emprego, é primordial planificar un itinerario profesional para a busca de traballo, o cal axudaranos a tomar decisións acerca do noso desenvolvemento e a comprometernos co traballo que desempeñamos.

Os servizos que presta a Axencia de Colocación son:

Servizo de Orientación Laboral:

 • Asesoramento en técnicas e ferramentas de procura de emprego.
 • Optimizar a oferta formativa existente.
 • Compatibilizar a demanda da persoa coa oferta existente.
 • Ofrecer un sistema de información que permita coñecer a acódelas usuarias o seu nivel de cualificación e o seu potencial laboral.
 • Información sobre formación ocupacional, formación continua, formación regulada e formación complementaria privada
 • Información sobre a situación do mercado laboral sobre empresas de distintos sectores.
 • Asesoramento ao autoemprego e iniciativas emprendedoras.

Prospección no mercado de traballo e Intermediación laboral:

 • Análise de postos de traballo e a procura de emprego. A prospección no mercado de traballo e das ofertas de emprego, á vez que se ofrece un sistema de intermediación coas empresas co obxectivo de encaixar oferta e demanda.
 • Bolsa de Emprego con perfís adaptados ás necesidades de cada empresa.
 • Preselección de candidaturas, conforme a criterios específicos marcados pola empresa.
 • Seguimento dos postos de traballo cubertos, interacción cos equipos de RRHH, compromiso coas políticas de Responsabilidade Social Corporativa.
 • Apoio á contratación, facilitando información e asesoramento técnico. O fin último é actuar coma prospector de empresas e intermediación laboral, e dicir, coñecer as ofertas de emprego que dispoñen as empresa, e facerlles chegar candidatos e/ou currículos vitae acordes cos perfis que precise a través da bolsa de traballadores.